Boks reklamowy

Umorzenie budżetowej pożyczki w wysokości 200 tys. zł to tylko formalność? Czy burmistrz przekroczył uprawnienia?

Sprawa kontrowersyjnej pożyczki jakiej udzielił Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Podhale" osobiście burmistrz Grzegorz Watycha, odbija się czkawką. 200 tys złotych pożyczone z budżetu miasta MMKS-owi, by sezon mogli dokończyć hokeiści TatrySki "Podhale" SA, czyli pierwsza drużyna, dziś wraca w dobie starań o umorzenie. Sprawę, badaną przez wydział finansowy Urzędu Miasta, opiniować ma za dwa tygodnie komisja budżetowa Rady Miasta. Coraz częściej mówi się, że burmistrz podejmując jednoosobową decyzję o pożyczeniu tak znacznej kwoty klubowi hokejowemu, przekroczył swoje uprawnienia. 

Rzecz sięga przełomu roku 2015/ 2016. To wówczas burmistrz Grzegorz Watycha podjął osobistą decyzję o udzieleniu z budżetu miejskiego pożyczki MMKS Podhale w wysokości 200 tys. zł. Według umowy cywilnoprawnej jaką zawarto na tę okoliczność pożyczka, która miała pozwolić dokończyć sezon klubowi, miała być spłacona do końca czerwca 2016 roku. Dziś klub wystąpił z wnioskiem o umorzenie tego zobowiązania. W mieście zawrzało. 

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta w 2016 Grzegorz Watycha poinformował tylko radnych, że podjął decyzję o udzieleniu takiej pożyczki. Powoływał się wówczas na przepisy państwowe, tj. Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 roku art. 720-724 i ustawę O RIO z 7 października 1962 roku ust. 1 pkt. 3, które faktycznie mówią, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą w bardzo określonych przypadkach udzielać pożyczek innym jednostkom i organizacjom. Istotne w tym wypadku są cele na jakie JST udziela takiej pożyczki. Organem nadzoru w tym wypadku jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która ma obowiązek zbadać m.in. uchwały i zarządzenia JST wpływające na wysokość długu publicznego. Jeśli rząd znowelizuje ustawę o RIO i doda jej kompetencje określone w projekcie, kontrolerzy będą badać również rzetelność i gospodarność podejmowanych decyzji.

Według wykładni osobą upoważnioną do podejmowania takich decyzji jest organ wykonawczy, czyli w tym wypadku burmistrz miasta Nowy Targ. Jedyny warunek jaki musi zostać spełniony to uchwała Rady (Miasta, Gminy, Sejmiku), określająca organowi wykonawczemu JST maksymalną kwotę, do której wolno mu udzielać pożyczek w roku budżetowym. Bez jej określenia, organ wykonawczy nie może zawierać umów o udzielaniu pożyczek (zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i. u.s.g.) - czytamy w portalu Samorządowym (link).
 

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz zapytany przeze mnie jakiego rzędu pożyczek może udzielać burmistrz powiedział mi, że nie ma w Nowym Targu wyznaczonych limitów: ani minimalnego, ani maksymalnego. 

 


Burmistrz Grzegorz Watycha podczas inauguracji tegorocznego sezonu hokejowego - fot. Zbigniew Krauzowicz

Łukasz Dłubacz, jako szef działu finansowego będzie m.in. opiniował wniosek o umorzenie 200 tys. zł, które pożyczył klubowi hokejowemu burmistrz Grzegorz Watycha. W tym wypadku Dłubacz powołuje się na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z 13 września 2010 roku 527/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miasto Nowy Targ lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych (pełny tekst uchwały znajdziecie tutaj). Szefowa komisji budżetowej radna Bogusława Korwin zapytana przeze mnie o sprawę pożyczki udzielonej przez burmistrza powołuje się na paragraf 11 uchwały budżetowej z 30 grudnia 2015 roku Rady Miasta Nowy Targ, która w oryginale stanowi:

W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

  1. zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10 000 000 zł oraz do wystawienia weksla własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  3. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów załącznika nr 4.

Wygląda więc na to, że burmistrz udzielił hokeistom pożyczki w maksymalnej wysokości. Nowy przewodniczący Rady Miasta Andrzej Rajski pamięta, że wcześniej budżet miejski ratował Chór Gorce, udzielając mu pożyczki na wkład własny. Okoliczności jednak tego faktu nie pamięta. 

Spraw wykorzystania uprawnień do udzielania pożyczek przez byłego burmistrza Marka Fryźlewicza nie był sobie w stanie przypomnieć były specjalista do spraw komunikacji społecznej w urzędzie Miasta Piotr Rajski - Pawlik, ale obiecał, ze zapyta swojego byłego pracodawcę o takie fakty. 

Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha uważa, że sprawa umorzenia to tylko formalność.
- Uchwała jest jasna i jeśli wydział finansowy orzeknie, ze wniosek klubu spełnia kryteria umorzenia to myślę, że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie - mówi mi w rozmowie telefonicznej burmistrz Watycha ,dodając, że nie żałuje decyzji o przyznaniu pożyczki, bo jak podkreśla bez takiej pomocy klub hokejowy TatrySki Podhale SA nie mógłby dokończyć rozgrywek - Uważałem i uważam, że miasto Nowy Targ powinno wspierać hokej, bo to najważniejszy element promocji miasta. 

Zdania na temat samej pożyczki i jej umorzenia są zarówno w mieście jak i w samej radzie podzielone. Jedni uważają, że burmistrz pożyczki udzielił hokejowi wiedząc, że nigdy nie zostanie ona spłacona. Więcej te same kręgi pokazują, że dzięki kolejnej dotacji w wysokości 125 tys zł, jaką otrzymała niedawno KH TatrySki Podhale SA od Rady, Miasto swoim budżetem domknęło hokejowy sezon (zarząd klubu oficjalnie twierdził, że do domknięcia sezonu hokejowego 2015/2016 potrzebnych jest 300 tys. zł). 

Zwolennicy klubu liczącego sobie trochę ponad 200 członków nie mogą się nachwalić burmistrza, który publicznymi pieniędzmi tak obficie dotuje hokej. Agata Michalska, prezes KH TatrySki Podhale SA na łamach Gazety Krakowskiej publicznie przyznała, że spółka ma już teraz obiecane 500 tys. zł kolejnej dotacji z miejskiego budżetu. Zapytany o tą informację burmistrz Grzegorz Watycha oznajmił, że sprawa "jest na rzeczy, ale dotyczy budżetu roku 2017. 

Radny Włodzimierz Zapiórkowski w sprawie umorzenia pożyczki twierdzi, że będzie przeciw. Uważa, że burmistrz pożyczył klubowi prywatnie budżetowe pieniądze, a teraz chce "państwowo" je umorzyć.  Jego zdaniem decyzja o pożyczce była osobistą decyzją burmistrza, z nikim nie konsultowaną i on jako radny nie zamierza brać na swój garb umorzenia tego zobowiązania. Podkreśla też, że jego niechęć do obecnego zarządu spółki hokejowej ma usankcjonowanie w jego prywatnych doświadczeniach. 

Sprawa pożyczki i jej umorzenia może być prześwietlana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Tu nie pomogą żadne sentymenty. Wystarczy spojrzeć na zamieszczone poniżej orzeczenia spraw rozpatrywanych i przez samą RIO i przez sądy, które przytacza portal samorządowy (link). To własnie Regionalna Izba Obrachunkowa rozwieje wszelkie wątpliwości na temat pożyczki jakiej z budżetu udzielił burmistrz Grzegorz Watycha i jej umorzenia.

Złośliwi mówią, ze jeśli RIO nakazałoby zwrócić owo 200 tys. zł to burmistrz będzie przez 19 miesięcy pracował w urzędzie bez pensji, a do końca kadencji pozostało mu jakieś 28 miesięcy.

Sąd Administracyjny w Krakowie w 4 grudnia 2009 roku orzekł , że "zasadniczym celem działania gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez mieszkańców gminy, a w myśl art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zatem jedynym kryterium oceny wykonywania zadań publicznych przez JST jest legalność, tym samym samorząd terytorialny nie ma prawa wykonywania innych zadań niż zadania publiczne".

Kolegium RIO we Wrocławiu z 30 listopada 2011 r. (zn. 95/2011) orzekło w sprawie nieważności uchwały rady gminy w sprawie udzielania pożyczek z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych. Kolegium RIO uznało, że została ona podjęta bez podstawy prawnej. Zgodnie bowiem z art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach prawa. Przepis ten oznacza, że podstawą aktu normatywnego o zewnętrznym oddziaływaniu musi być wyraźne upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie szczególnej.Badana uchwała rady gminy była niezgodna z powołanym w jej podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i u.s.g., stanowiącym o wyłącznej kompetencji rady gminy do ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Gdyby ustawodawca zdecydował się na określenie zasad udzielania z budżetu pożyczek dla podmiotów i osób trzecich, to zawarłby stosowną delegację w u.s.g. Takie regulacje dotyczące organu wykonawczego zawiera art. 18 ust. 2 pkt 7, pkt 9 lit. a, b i g. Podobnie orzeczono w wyroku NSA z 16 stycznia 2001 r. (sygn. akt III SA 2622/00)."

Urszula Starzyk
mojserwis.blogspot.comZobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO


Źródło: fot. Zbigniew Krauzowicz

2016-09-16 14:57 1220 Grzegorz Watycha, pożyczka, Tatryski Podhale, Nowy Targ, MMKS

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67